บริษัท ไทย ซิน ไท วีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กระบวนการสรรหา
โพรเซส

ปลดปล่อยความต้องการ → คืนสินค้า → การคัดกรองประวัติย่อ → จัดสัมภาษณ์ → ข้อเสนอ → แบบสำรวจทดลอง

เนื้อหาเฉพาะ
1 ความต้องการออก
ความต้องการในการสรรหาบุคลากรของบริษัทจะได้รับการเผยแพร่ผ่าน:

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์
2 ส่งประวัติย่อ
ผู้สมัครสามารถส่งเรซูเม่ตามตำแหน่งที่ต้องการที่บริษัทประกาศได้ สำหรับประวัติการทำงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่เราจะใส่ในกลุ่มคนที่มีความสามารถ ในหมู่พวกเขา เว็บไซต์จัดหางานที่ร่วมมือกันในขั้นตอนนี้คือการรับสมัครงานของ Zhilian และการรับสมัครงานที่ไม่ยุ่งยากในอนาคต นอกจากนี้ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์จัดหางานอื่น ๆ จำเป็นต้องตรวจสอบและยืนยันกับเรา
3. การคัดกรองประวัติ
ภายในวันทำการ หัวหน้างานจะอัพเดทและเก็บข้อมูลการรับสมัครที่โพสต์ไว้ทุกวัน และคัดกรองประวัติส่วนตัวเบื้องต้น ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ส่งประวัติ เราจะแจ้งบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ SMS สำหรับผู้ที่ไม่เหมาะสมชั่วคราว เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลข้อมูลกลยุทธ์ความสามารถพิเศษของเรา และเราจะติดต่อคุณทันทีหากมีโอกาสได้ร่วมงานกับเรา
4. จัดสัมภาษณ์
ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด การสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียนการสอบเบื้องต้นและการสอบซ้ำขึ้นอยู่กับความแตกต่างของตำแหน่ง เป็นครั้งแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเตรียมรายการต่อไปนี้:
a. ต้นฉบับและสำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (บุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะต้องเตรียมใบรับรองและสำเนาปริญญา)
b. ใบรับรองคุณสมบัติอื่น ๆ (เช่นใบรับรองตำแหน่งงาน, ใบรับรองระดับภาษาอังกฤษ, ใบรับรองระดับคอมพิวเตอร์, ใบรับรองการบัญชี ฯลฯ );
c. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา
5. การแจ้งใบเสนอราคา
ภายใน 5 วันทำการหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์ เราจะแจ้งผู้สัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS ผู้ที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หรือ SMS จะถือว่าสอบตก และจะนำประวัติการสัมภาษณ์ดังกล่าวไปรวมไว้ใน Talent Pool เมื่อมีตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะติดต่อกลับมาอีกครั้ง
ทั้งนี้ นักศึกษาจบใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องส่งข้อตกลงไตรภาคี (กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัท) ให้บริษัททางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ส่งสัญญาไตรภาคีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วัน โดยไม่ระบุเหตุผลให้ถือว่าสละโอกาส
6. ระยะเวลาทดลองใช้
การสำรวจและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารายงานตัวตามสำนักงานตามเวลาที่แจ้งการรับสมัครทางโทรศัพท์ SMS หรืออีเมล หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุพิเศษถือว่าสละสิทธิ์
ระยะเวลาการพิจารณาคดีคือ 2 ถึง 3 เดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยในช่วงนี้มีการขอเข้ารับการอบรมและฝึกงานตามระเบียบ พนักงานที่ผ่านเกณฑ์จะเป็นพนักงานประจำ และพนักงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะขยายเวลาฝึกงานหรือบอกเลิกสัญญา