บริษัท ไทย ซิน ไท วีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กระบวนการเสนอราคา
โพรเซส
เนื้อหาเฉพาะ
1. การสำรวจและตรวจสอบผู้ให้บริการแฟรนไชส์ใหม่จัดทำโดยผู้ให้บริการแฟรนไชส์ใหม่ที่มีคุณสมบัติในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสำรวจซัพพลายเออร์จากเว็บไซต์ หลังจากฝ่ายจัดซื้อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว การสำรวจ การตรวจสอบผ่านการเยี่ยมชมภาคสนามหรือเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ เนื้อหาและผลการตรวจสอบจะถูกส่งไปยัง บริษัท ต่างๆในกลุ่มเพื่อพิจารณาว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2、การออกเอกสารประกวดราคา: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาบนเว็บไซต์ของกลุ่มโดยฝ่ายจัดซื้อตามแผนความต้องการของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
3. การเสนอราคาการรีไซเคิลและการเสนอราคาซัพพลายเออร์จะดำเนินการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนดโดยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการประมูลฝ่ายจัดซื้อสรุปการเสนอราคาของการรีไซเคิลและการเปรียบเทียบราคารวมกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องและแผนกสังเคราะห์คุณภาพการส่งออกของซัพพลายเออร์ต่างๆความสามารถในการรับประกันการจัดหา ฯลฯ